Projekt pro územní rozhodnutí

Územní rozhodnutí je výsledkem územního řízení. Je to rozhodnutí příslušného stavebního úřadu ke stavebnímu záměru. Územní řízení posuzuje, zda je možné navrhovanou stavbu daného typu umístit do daného území, popřípadě rozdělit či scelit pozemky. V rozhodnutí poté stavební úřad vyhodnocuje podaný návrh stavebního záměru a vymezuje podmínky pro realizaci stavby a ochranu území. U dočasných staveb stanoví lhůtu pro odstranění stavby.

Pro vydání územního rozhodnutí je třeba zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení (DÚR) popisující účel stavby, její umístění, napojení na technickou infrastrukturu, řešení protipožárního zabezpečení stavby, řešení přípojek, elektroinstalaci, zdravotně technickou instalaci. Cílem je dokázat, že stavba je za daných podmínek na určitém území proveditelná a v souladu s normami a právními předpisy.

Je tedy obvykle méně propracovanější než dokumentace pro ohlášení stavby či stavební povolení.