Jak náš tým funguje?

 • Úvod
 • Jak náš tým funguje?

Na každém našem projektu je složení týmu podobné. Vedoucí projektu, který zajišťuje smluvní, termínovou a finanční část projektu a zároveň spolupracuje s hlavním inženýrem projektu, který má na starost technickou část projektu. Tedy řízení subdodavatelů, koordinaci všech částí projektu, implementaci požadavků investora, orgánů státní správy, stavebního úřadu atd. Hlavní inženýr projektu dále spolupracuje se samostatným projektantem, který odpovídá za Architektonicko - stavební řešení. Samostatnému projektantovi jsou podřízeni začínající projektanti, typicky absolventi, kteří pod jeho dohledem řeší dílčí části ASŘ.

Náš odborný tým se skládá z profesionálů v několika oblastech. Máme specialisty na projektové řízení, kteří se zaměřují na plánování a koordinaci celkového průběhu projektů, inženýrská podpora zajišťuje schvalovací řízení projektu a tým, specializující se na 3D modelování v Archicadu, což nám umožňuje vytvářet detailní vizualizace staveb. Nedílnou součástí našeho týmu jsou odborníci zaměření na projektování TZB, kteří projektují venkovní i vnitřní rozvody budovy dle nejnovějších norem a standardů.

Firemní hodnoty

Termínová odpovědnost

Termínová odpovědnost pro mě jako projektanta pozemních staveb znamená, že jsem zodpovědný za dodržení stanovených termínů v průběhu zpracování projektů. Měl bych umět plánovat a organizovat svoji práci tak, abych byl schopen dodržet milníky, které byly sjednány s klienty a dalšími účastníky projektu.

Jsem si vědom, že dodržení časového plánu je důležité pro úspěšné dokončení stavby a spokojenost klientů. Proto se snažím efektivně řídit časové závislosti a dávám si pozor na to, abych nepodcenil důležité milníky a termíny. Pokud se objeví nečekané změny nebo zpoždění, jsem připraven vymyslet náhradní řešení, abych snížil dopad na celkový harmonogram projektu.

Dodržení termínů není jen mou odpovědností vůči klientům, ale i vůči celému týmu a spolupracujícím subdodavatelům. Vím, že zpoždění může mít negativní důsledky pro celý projekt, a proto se snažím vytvářet plány a harmonogramy, které jsou realistické a proveditelné.

Zároveň si uvědomuji, že termínová odpovědnost neznamená spěchat na úkor kvality. Je pro mě důležité najít rovnováhu mezi efektivitou a pečlivostí, abych dosáhl stanovených termínů a zároveň zajistil, že práce bude prováděna kvalitně a splní všechny potřebné standardy a bezpečnostní opatření.

 

 

 

 

Kvalita projektů

Jako projektant nemám pouze termínovou odpovědnost, ale i odpovědnost za kvalitu projektů.

Snažím se vytvářet projekty které nabízí kvalitní prostředí v budovách, které navrhuji. Je pro mě důležité vytvářet takové návrhy, které optimalizují využití prostoru, zlepšují energetickou účinnost a minimalizují negativní dopady na životní prostředí. Na druhou stranu myslím na finanční stránku investora a hledám způsoby, jak maximalizovat hodnotu jeho investice nejen do projektu, ale i do samotné realizace stavby.

Kvalitní projekt vnímám i jako projekt, který minimalizuje negativní dopady na přírodu a krajinu. To řeším použitím nejšetrnější technologie zařízení budovy, využitím obnovitelných zdrojů a minimalizováním produkcí odpadu nejen při realizaci stavby.

Celkovou kvalitu projektu se snažím podpořit neustálým vzděláváním v oboru. Jsem vždy otevřen novým technologiím a postupům, sleduji nejnovější trendy a tím tak nabízím co možná nejvhodnější řešení pro investora.

 

 

 

 

Náš odkaz

Důležitým prvkem pro nás, projektanty pozemních staveb, je zanechání odkazu stavby pro budoucí generace. Je to něco, co nechám jako otisk mé práce ve světě stavebnictví. Každý projekt, na kterém pracuji, je pro mě příležitostí k tomu, abych vytvořil něco jedinečného pro životní prostředí a naši společnost.

Předávání zkušeností z generace na generaci je základem zanechání odkazu i v dalších stavbách, které já sám neprojektuji. Proto se snažím naslouchat zkušenějším projektantům a zároveň předávat tyto informace mladším projektantům, kteří si sami budou budovat zase jejich odkaz.

Sdílení know-how se netýká pouze materiální hodnoty staveb, ale také mých vlastních hodnot a principů, které do nich vkládám. Snažím se udržovat v projektu estetičnost, udržitelnost, funkčnost a respekt nejen ke stávajícím hodnotám současné generace, ale i té minulé.

Jakým způsobem dosahujeme firemních hodnot?

Týmová spolupráce a podpora

 • Pracujeme jako tým a navzájem se podporujeme.
 • Pokud potřebuji pomoct, můžu se na kohokoliv obrátit.
 • Stejně tak pomoc neodmítnu a poskytuji pomoc v rámci svých možností.
 • Uvědomuji si, že mé chování a přístup jednotlivce má velký vliv na celý tým.
 • Snažím se pracovat koncepčně pro celý tým a sděluji ostatním v týmu svoje poznatky a nápady pro efektivní práci.
 • Umím využívat firemní nástroje pro spolupráci a vzájemnou podporu.
 • Problémy řeším ihned a nebojím se říct si o pomoc.
 • Dělám svoji práci pořádně a nepřenáším na kolegy svoji odpovědnost.
 • Rozdílné názory a nápady si v týmu komunikuji a nebazíruji na svých řešeních.
 • Zvlášť v našem oboru platí, že každý technický problém má mnoho dobrých řešení a neshazuji práci a nápady kolegů.
 • Neosočuji investory, kolegy a subdodavatele i když s nimi nesouhlasím.
 • Plním své sliby a dobře zvažuji jejich dopad na práci ostatních.

Osobní a profesní růst

 • Snažím se pracovat koncepčně.
 • Svoji práci si plánuji a koordinuji dopředu s celým týmem.
 • Vyhledávám nové postupy a přístupy.
 • Pravidelně se vzdělávám a nebojím si vyhledat školení.
 • Znám své silné a slabé stránky. Ty silné rozvíjím a slabé se snažím zlepšit
 • Nekopíruji zažitá dogmata, ale snažím se chápat podstatu technických řešení a následně je vylepšovat.
 • Jsem ochoten přijmout jiná technická řešení v zájmu celkového výsledku.
 • Přicházející problémy neberu jako selhání ale možnost, jak jim v budoucnu předcházet.
 • Chyby nejsou důvodem k trestu, ale cestou k nápravě.
 • Přemýšlím nad svojí prací a snažím se ji optimalizovat.
 • Termíny nedohoním urputnou prací, ale racionálním přemýšlením a plánováním.
 • Risk management pro mne není cizí slovo.
 • Snažím se porozumět i ostatním oborům, nejen tomu svému.
 • Rozum a plán je vždy rychlejší než ta nejrychlejší myš. :-)   
 • Chápu, že operativnost je výborná vlastnost, ale ne když je důsledkem selhání plánování.

Vztah zaměstnanců a společnosti

 • Zatímco některé firmy mluví o 'firemní rodině', u nás platí, že rodina je doma. Zaměřujeme se na to, aby naši zaměstnanci dosahovali pracovních cílů a zároveň měli dostatek času věnovat se svým nejbližším
 • Místo složitých a nesrozumitelných misijních prohlášení máme jasná a srozumitelná pravidla.
 • Velmi si vážíme oddanosti našich zaměstnanců vůči firmě a projektům, ale chápeme, že hranice mezi věrností a vyhořením je křehká.
 • Považujeme regeneraci a odpočinek za stejně důležité jako samotnou práci.
 • Když se někdo z nás rozhodne opustit společnost, nevnímáme to jako zradu, ale jako příležitost k oslavě nových začátků.
 • I když občas může být potřeba pracovat navíc, chápeme, že trvalý pracovní tlak není znamením efektivity, ale chybějícího plánování.
 • Věříme, že čas je vzácný a neocenitelný, a to jak pro firmu, tak pro jednotlivce.
 • Očekáváme od našich zaměstnanců loajalitu, ale chápeme, že loajalitu je třeba nejen vyžadovat, ale především nabízet.
 • Naši vedoucí pracovníci nejsou zde proto, aby jenom rozkazovali, jsou zde, aby vedli, mentorovali a podporovali.
 • Nečekáme, že náš tým bude pracovat přesčasy bez náležitého ohodnocení.
 • Naše úspěchy nejsou zásluhou pouze zakázek, ale především díky tvrdé práci a odhodlání našich zaměstnanců.