Dokumentace pro stavební povolení. Obsahuje technickou a průvodní zprávu, stavební a situační výkresy, přípojky ke správcům sítí, technické zařízení budov jako vodovod, vytápění, elektroinstalaci, rozvod plynu, bleskosvod, požárně bezpečnostní řešení, stavebně konstrukční řešení. Na základě těchto dokumentů se poté žádá o vyjádření všech účastníků stavebního řízení (majitelé sousedních pozemků a správci dotčených sítí, dotčených orgánů). Po vyřízení kladných stanovisek je zahájeno stavební řízení na příslušeném stavebním úřadě.